vector-sketch-casual-stopped-cyclist-city-dweller-bicycle-105897849-removebg-preview

Bezpečnosť na prvom mieste

Tu sú štyri základné tipy na cyklistiku

Udržujte kontrolu

Nasledujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste si udržali kontrolu nad bicyklom aj v prípade núdze:

 • Uistite sa, že váš e-bicykel má správnu veľkosť a správne nastavený, aby vám sedel.
 • Správne vybraný bicykel je pohodlnejší a ľahšie sa ovláda.
 • Požičovňa e-bikov vám môže pomôcť vybrať správnu veľkosť bicykla.
 • Pravidelnou kontrolou sa uistite, že je váš bicykel v dobrom prevádzkovom stave.

Chráňte sa

Správne nasadené prilby poskytujú ochranu pred potenciálne život ohrozujúcim poranením hlavy. Zo zákona musia všetci cyklisti nosiť cyklistickú prilbu pri jazde na verejnej komunikácii.

Noste prilbu podľa pokynov výrobcu.

55aAQ6B0jm3C

Buďte viditeľní a ostražití

Aj keď budete dodržiavať všetky dopravné predpisy, vždy existuje riziko kolízie.

 • Buďte pripravení zastaviť pred vozidlami čakajúcimi na stopkách, na príjazdových cestách alebo parkovacích miestach.
 • Buďte pripravení podniknúť úhybné kroky v súvislosti s vozidlami, ktoré vás práve minuli a môžu odbočiť doprava.
 • Pred odbočením alebo zmenou jazdného pruhu použite signály rúk, aby ste varovali premávku okolo vás.

Jazdite v bezpečnej polohe v jazdnom pruhu

Jazdite v rovnakom smere ako premávka, aby ste boli viditeľnejší pre vodičov, ktorí vchádzajú na cesty alebo menia jazdný pruh v nasledujúcich situáciách:

 • Prechádzanie vozidla alebo iného bicykla.
 • Príprava na odbočenie doľava na križovatke.
 • Keď je jazdný pruh príliš úzky pre bicykel
 • Pri približovaní sa k odbočke vpravo.
 • Ak je cesta jednosmerná s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi.

V cene každého požičania ebicyklov:

Cyklistická prilba
1x reflexná vesta
Sada náradia k ebiku
Zámok na bicykel
Sada na opravu defektu
1x Mini hustilka
-10% ZĽAVA - RODINY

KÓD: RODINA10

66-cycling--removebg-preview
-10% ZĽAVA - REZIDENTI

KÓD: REZIDENT10

Stav a účel použitia

Používanie zariadenia a starostlivosť oň

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že vykonal kontrolu zariadenia a že zariadenie je v dobrom stave a vhodné na zamýšľané použitie.

Neskoré vrátenie bude spoplatnené

Klient sa počas doby prenájmu riadne a primerane postará o vybavenie a vráti ho v dobrom stave a v poriadku spoločnosti Cool Tour s.r.o. do 19:00 v deň vrátenia uvedeného v zmluve, pokiaľ sa spoločnosť Cool Tour s.r.o. nedohodne inak. Za neskoré vrátenie sa bude účtovať denná sadzba za prenájom až do vrátenia, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté.

Kompetentný na používanie zariadenia

Klient ručí za to, že všetky osoby, ktoré budú používať Zariadenia, sú kompetentné používať Zariadenia, budú Zariadenie používať spôsobom, na ktorý bolo navrhnuté, budú dodržiavať všetky pokyny z EBIKERS.SK týkajúce sa používania a bezpečnosti Zariadenia a bude dodržiavať všetky zákony a povinnosti v súvislosti s používaním a kontrolou zariadení.

Klient nebude meniť ani upravovať Vybavenie

Klient nebude meniť ani upravovať vybavenie bez súhlasu požičovne. Ak klient zmení alebo upraví vybavenie bez súhlasu eBikeRS, takéto zmeny alebo úpravy sa budú považovať za poškodenie a uplatní sa odsek

 • 6).Poškodenie alebo strata
Zodpovedá za prípadné škody

Klient je výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo stratu zariadenia počas doby prenájmu. Klient bude okamžite informovať požičovňu eBikeRS, ak sa zariadenie poškodí alebo stratí, a bude sa riadiť všetkými primeranými pokynmi spoločnosti Cool Tour s.r.o. súvislosti s takýmto poškodeným alebo strateným zariadením.

V prípade poškodenia

V prípade poškodenia zariadenia (okrem primeraného opotrebenia a akéhokoľvek poškodenia duší), akokoľvek spôsobeného, bude klient zodpovedný a zaplatí spoločnosti Cool Tour s.r.o., plné náklady na všetky opravy, vrátane nákladov na výmenu akýchkoľvek poškodené diely a akúkoľvek prácu na obnovenie zariadenia do stavu, v akom bolo na začiatku doby prenájmu. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Cool Tour s.r.o. má výhradné právo primerane určiť:

 • (a) či bolo zariadenie počas doby prenájmu poškodené;
 • b) či je takéto poškodenie nad rámec primeraného opotrebovania;
 • c) rozsah takejto škody; a
 • d) úplné náklady na požadované opravy.
V prípade straty

V prípade straty zariadenia, akokoľvek spôsobenej, bude klient zodpovedný za a zaplatí spoločnosti Cool Tour s.r.o. plné náklady na výmenu takéhoto zariadenia.

Platby

 • Pri rezerváciách len na prenájom sa pri rezervácii vyžaduje plná platba. Platba sa uskutoční prostredníctvom zabezpečeného online rezervačného systému.
 • Za všetky ostatné rezervácie sa klient zaväzuje zaplatiť 50% zálohu spoločnosti Cool Tour s.r.o. pri rezervácii a zostatok najmenej 30 dní pred dátumom začiatku dovolenky/prenájmu: (a) po prijatí žiadosti o platbu prostredníctvom online rezervačného systému; alebo (b) bankovým prevodom na nasledujúci bankový účet: IBAN:  SK84 0200 0000 0038 4769 6756 · BIC: SUBASKBX
 • Klient tiež súhlasí s tým, že zaplatí všetky príslušné: (a) daň IVA a akékoľvek iné vládne dane alebo clá; a b) bankové poplatky za prevody peňazí.
 • Ak Klient nezaplatí celkovú cenu aspoň 10 dní pred termínom začatia, Cool Tour s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo upraviť rezerváciu klienta podľa vlastného uváženia.
 • Zaplatenie celej alebo časti celkovej ceny (vrátane platby kreditnou kartou) je akceptovaním týchto VOP.
  Zmeny v rezerváciách / zrušenie
 • Ak sa služba stane počas doby prenájmu nedostupnou z dôvodu okolností, ktoré spoločnosť Cool Tour s.r.o. nemôže ovplyvniť (ako je krádež, požiar, zemetrasenie alebo poškodenie z predchádzajúcej zmluvy o prenájme), spoločnosť Cool Tour s.r.o. vynaloží maximálne úsilie, aby klientovi ponúkla vhodnú alternatívu. Ak spoločnosť Cool Tour s.r.o. nebude schopná ponúknuť vhodnú alternatívu, klient bude mať nárok na úplné vrátenie všetkých peňazí zaplatených spoločnosti Cool Tour s.r.o., po odpočítaní nákladov, ktoré spoločnosť Cool Tour s.r.o. vynaložila v súvislosti s touto rezerváciou.
 • Za skoré vrátenia e-bikov, neskoré vyzdvihnutie, nedostavenie sa k prenájm, alebo zmenu názoru sa nebudú poskytovať žiadne náhrady.